4 Nisan 1997 Tarihli “Çalışma Grubu Oluşturulması” Konulu Belge

  • ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMA KARARI (4 NİSAN 1997);

TSK Komuta Kademesinin iç ve dış güvenlikle ilgili gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdiği yasal platform daha önce de belirtildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarıdır. Bunun yanı sıra kurumsallaşmış usül gereği öteden beri Genelkurmay Başkanları Cumhurbaşkanı ile her hafta perşembe günü ve ihtiyaç duyulduğunda Başbakan ile baş başa görüşmeler yaptığı bilinen bir gerçektir.

Dönemin Genelkurmay Başkanının Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile baş başa yaptığı görüşmelerde MGK’nın 406 sayılı kararı sonrasındaki gelişmelerin, 54. Hükümetin irtica ile mücadele için aldığı tertip ve tedbirlerin gündemin bir bölümünü oluşturduğu kuşkusuzdur.  Gnkur Başkanının bu görüşmeler sonrasında ve İçişleri Bakanlığının 28 Mart 1997 tarihli Genelgesinin bilgi için Gnkur. Karargahına gönderilmesini müteakip, Gnkur. II. Başkanı, Gnkur. Başkanının emirlerini doğrudan iletmek amacıyla karargâh içi bir toplantı düzenleyerek ülkemizde meydana gelen irticai faaliyetlere karşı bir çalışma grubu oluşturulacağını bildirmiştir.

Toplantıdan sonra Genelkurmay Genel Sekreterliğince 04 Nisan 1997 tarihli ‘Çalışma Grubu oluşturulmasına ilişkin emir yayınlanmış ve bu görev Genelkurmay Harekât Başkanlığına verilmiştir.

  • ÇALIŞMA GRUBUNUN OLUŞTURULMASI EMRİ (4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE) ;

Ancak; Sahte CD 5 içinde yer alan ve gerekçeli karara dayanak alınan 4 Nisan 1997 tarihliÇalışma Grubu Oluşturulması” konulu, “155” ara numaralı” aşağıda yer alan  belge,  üzerinde tahrifat yapılmış sahte bir belgedir.  Bu belgenin sahteliği, diğer üretilmiş BÇG belgelerinin sahteliğini de ortaya koyması bakımından önemli bir karinedir.

Gerekçeli karar s. 2902’de; 04 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE (8.Kls-S: 266)” başlığı altında; “Genelkurmay Başkanlığının 27 Ağustos 2012 tarih ve AD.MÜŞ.9140-303-12/ M.O.A. sayılı yazısı ile 04 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. Sayılı belge asıllarının bulunmadığı, Gnkur.MEBS Bşk.lığına gönderilen nüshasının 29 Haziran 2011 tarihinde imha edildiği bildirilmiştir.” Denmektedir. Ancak, aynı evrakta “04 Nisan 1997 tarihli GENSEK: 3050-154-97/İCRA SB.“MGK Kararlarına ilişkin Çalışma Grubu Oluşturulması” konulu “154”ara numaralı evrakın imha edildiği de yazılıdır. BU HUSUS ÖZELLİKLE GİZLENMİŞTİR.

  • CD 5 DE YER ALAN “4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” BAŞLIKLI “155” ARA NUMARALI BELGE, GERÇEK “155” NUMARALI BELGE İÇERİĞİ TAHRİF EDİLEREK OLUŞTURULMUŞ VE SÖZDE İMHA TUTANAĞI İLE VARLIĞI  KANITLANMAYA ÇALIŞILAN ÜRETİLMİŞ BELGEDİR. GEREKÇESİ AŞAĞIDADIR; 

    a.Evrak Güvenlik Numarasının TSK da kullanılması emri (5 Kasım 2002);

Bu usül ilk kez 5 Kasım 2002 yılında Gnkur Başkanlığınca yayınlanan emirle Gnkur Karargahında yürürlüğe girmiş ve 2008 yılında güncelleştirilen TSK Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY-75-1(B)) Bölüm 7-7 de yer almıştır. 1997 yılına ait bir belge üzerinde Güvenlik Numarası bulunamaz. Bu husus dilekçemizin “Evraklarda Güvenlik Numarası Kullanımı ve Kumpas Belgeleri” başlıklı “37.” Maddesinde detayları ile açıklanmıştır. Gnkur Başkanlığından temin edilen ilgili emir 37.maddede bulunmakta olup dosyaya sunulmuştur.

b.CD 5 içindeki 4 Nisan 1997 tarihli belge ve  imha tutanağı  üretilmiş belgedir. 1997 tarihli evraklarda güvenlik numarası bulunamaz;  

CD 5 (CD5/Arşiv/Çalışma grubu oluşturulması) içinde bulunan “155” ara numaralı 4 Nisan 1997 tarihli sözde belge üzerinde “000005” evrak Güvenlik Numarasının bulunduğu görülmektedir. 1997 YILINA AİT HİÇBİR GERÇEK EVRAK ÜZERİNDE GÜVENLİK NUMARASI BULUNAMAZ. Kaldı ki 2002 yılında uygulamaya başlanan bu usülde, son iki rakam yılı gösterir.   CD 5 İÇİNDEKİ BELGE 2000 YILINI TARİF ETMEKTEDİR. BU NEDENLE  DAHİ SAHTEDİR.

c.Gnkur MEBS Başkanlığının “Arşivlik ve Arşiv Malzemesi Envanteri” ile ortaya çıkan 4 Nisan 1997 tarihli belgedeki kumpas emaresi (Kls.1 s.284);

Bu belge, FETÖ üyesi köse imzalı 27 Ağustos 2012 tarihli yazının (Kls.250 s.290) EK’B sinde savcılığa gönderilmiştir (Kls.250 s.284). Tutanağın 1.sırasında 4 Nisan 1997 tarih ve ”155” ara numaralı  belgenin, “000007” Evrak Güvenlik Numarası belirtilmiştir. Ayrıca tutanağın 2.sırasında  4 Nisan 1997 tarih ve ”154” ara numaralı  belgeninde imha edildiği ve Evrak Güvenlik numarasının “000004” olduğu belirtilmektedir.  İmha Tutanağı aşağıdadır (Kls.250 s.284);

4 adet evraktan  29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” hariç 3 adet evrakın imha tutanağına “Güvenlik Numarası” belirtilerek kaydedildiği görülmektedir. Ancak 5 Kasım 2002 yılında yayınlanan emirle yürürlüğe girmiş olan Evrak Güvenlik Numaralarının 1997 yılına ait evraklarda bulunması mümkün değildir.

Evrak güvenlik numaraları, EVRAKI ÇIKARAN MAKAM TARAFINDAN VERİLİR. Evrak alan makam aldığı evraka  güvenlik numarası veremez. Bu durumda, imha tutanağında yazılı 3 evraka 1997 yılında çıkaran makam tarafından güvenlik numarası verdiği anlaşılmalıdır ki, bu durum 1997 yılı dahil 2002 yılına kadar Gnkur Başkanlığının diğer HİÇ BİR GERÇEK EVRAKINDA GÖRÜLMEMEKTEDİR.

Kaldı ki, 3 adet evraka güvenlik numarası verilir iken, imha tutanağında yer alan 29 Nisan 1997 tarihli “Batı Çalışma Grubu Rapor Sistemi” konulu evraka HANGİ GEREKÇE İLE  GÜVENLİK NUMARASI verilmediği de izah edilemez.  Bunun bir tek sebebi vardır;  4 Nisan ve 10 Nisan 1997 tarihli sözde evraklar CD 5 içine monte edilirken, o tarihte güvenlik numarasının kullanılmadığı kumpasçı tarafından bilinmediğinden bu evraklar üzerine güvenlik numarası basılarak CD 5 içine monte edilmiştir. Yine CD 5 içinde üzerinde güvenlik numarası bulunan sözde evrakların gerçek olduğu izlenimi yaratılmak üzere, bu sahte imha tutanağı üzerine de sözde belgeler üzerinde görülen güvenlik numaraları yazılmıştır.  Sahtelik bu kadar açıktır.

İMHA TUTANAĞININ KURMACA OLARAK DÜZENLENDİĞİ,  CD 5 İÇİNDE BULUNAN 4 NİSAN 1997 TARİHLİ “155” ARA NUMARALI ÜRETİLMİŞ BELGEYE DAYANAK OLUŞTURMAK İÇİN KURGULANDIĞI ANLAŞILMAKTADIR. 

 KALDI Kİ; EVRAK GÜVENLİK NUMARASI 4 NİSAN 1997 TARİHLİ BELGEDE BULUNMASINA RAĞMEN, AYNI MAKAMIN ÇIKARDIĞI  29 NİSAN 1997 TARİHLİ  BELGEDE YOKTUR. Mahkeme bu durumu da izah edemez. Bunun bir tek sebebi vardır. 29 Nisan 1997 tarihli belge Hasan Celal Güzel tarafından dava konusu yapılmış ve o tarihte üzerinde bir evrak güvenlik numarasının bulunmadığı görülmektedir. Bu nedenle kumpasçılar, 29 Nisan 1997 tarihli evrak üzerine bir güvenlik numarası verememişlerdir.

e. Dosyada (CD 5) bulunan “155” ara numaralı emir ile “154” ara numaralı 4 Nisan 1997 tarihli emirler aynı anda yürürlükte bulunamaz. Aynı anda imhası mümkün değildir;

4 Nisan 1997 tarihli “154” ara numaralı yürürlükte bir emir mevcut iken, ilk emrin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmeden, ve 154” ara numaralı EMRE İLGİ  YA DA ATIF YAPMADAN, daha önce bu konuda emir yayınlanmamış gibi  “155” ara numaralı aynı konuda ikinci bir  emrin  yayınlanması ve her iki emrin de aynı anda geçerli olması  akla ve  mevzuata aykırıdır. Ancak, MEBS Başkanlığının imha tutanağından, her iki emrin de “B” arşiv katagorisi  ile  2011 yılına kadar muhafaza edildiği ve geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, bir an imha tutanağının gerçek olduğunu düşünsek dahi,   ancak 155 ara numaralı emrin,  154 numaralı asıl emri tekrar etmeden sadece atıf yaparak düzeltme içermesi durumunda mümkündür.

Aksi durumda, oluşturulması emredilen grup için, iki ayrı koordinatör makamının (Gnkur İstihbarat Başkanlığı ve  Gnkur Harekat Başkanlığı) bulunmasını ve varsa diğer farklılığın aynı anda geçerli olmasını gerektirir ki, bu durum ancak FETÖ üyesi M.KÖSE ve M.Bilgili’nin ’nin kotarabileceği bir akıl tutulması ile olur. Bu durum,  2011 yılına kadar yürürlükte bulunan ve  bu tarihte imha edilmiş gözüken  GERÇEK “155” NUMARALI EMRİN İÇERİĞİNİN CD5 DE YER ALAN TAHRİF EDİLMİŞ BELGE İLE AYNI OLMADIĞINI AÇIKLAMAKTADIR. 

  • 4 NİSAN 1997 TARİHLİ “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” BAŞLIKLI BELGE (8.Kls-S: 266)’DE YAPILAN TAHRİFATLAR;

Yukarıda açıkladığımız gibi, karara dayanak alınan ve sözde imha tutanağı ile varlığı kanıtlanmaya çalışılan  CD 5 içindeki sözde 4 Nisan 1997 tarih ve “155” ara numaralı belge;

a. Bu konuda daha önce bir emir yayınlanmamış gibi, 154 ara numaralı evraka hiçbir atıf yapılmadan yeniden yazılarak kurgulanmıştır. Bu mümkün değildir.

b.“MGK Kararlarına İlişkin Çalışma Grubu Oluşturulması” olan evrakın konusu, “Çalışma Grubu Oluşturulması” şekline dönüştürülerek, 406 sayılı MGK kararı ile ilişkisinin kopartılması sağlanmıştır.

c. Sözde emrin 4. Maddesi Genelkurmay karargahında; hazırlanan broşürde belirlenen faaliyetlere karşı önlem alınması konusunda çalışma başlatılacak ve bu maksatlaHrk.Bşk.lığı koordinatörlüğünde bir çalışma grubu oluşturulacaktır.” Şeklinde yazılarak; savcıya eline geçirdiği her türlü broşürü delil olarak iddianameye monte etme imkanı sağlamak üzere “karargahta hazırlanan broşür” ifadesi eklenerek,  oluşturulan çalışma grubunun bu sözde broşürde yer alan sözde faaliyetlerin icrası için oluşturulduğu izlenimi yaratılmış, bu suretle, 7 Nisan 1997 tarihli sözde toplantı tutanağı ile de uyum sağlanmaya çalışılmıştır.

Gnkur Başkanlığında hazırlanan her belgenin bir çıkaran makamı, bir adı ve evrak numarası, kapak yazısı, evrak tanımı bulunmaktadır.  Karargahta çıkartılan adı ve cinsi ne olursa olsun, her türlü basılı ya da yazılı belge, Karargah Hizmetleri Yönergesi (MY 75-1 A/B) ne göre düzenlenir. Bir basılı ya da yazılı doküman (broşür dahil), bir evrakın içeriğine konu olacak ise, dokümanın açık adı, çıkaran makamı, evrak ve bağlı kapak numarası ya da “ilgi” si ile adlandırılır ve tarif edilir. FETÖ kumpasçılarının, kendi dergahlarındaki alışkanlıklarını, bu eylemlerine de aktardıkları anlaşılmaktadır

d.Sözde emrin 3. Maddesinde, “Bu konuya ilişkin olarak herkes kendi sorumluluk sahasında gerekli tedbiri alacak Şeklinde, askeri terminolojiye, dağıtım hanesinde bulunan J Başkanlıklarının makamına aykırı, subjektif ve genel bir cümle yazılarak;  kim olduğu belli olmayan “HERKES” ifadesi ile, savcının aklına gelen herkesi, “SORUMLULUK SAHASI” gibi ne olduğu anlaşılamayan, tanımlanmamış, gizemli ve belirsiz ifadelerle yaygın bir teşkilat izlenimi yaratılarak atılı suçu, her alana yayma, “GEREKLİ TEDBİRLER” şeklinde çok geniş ifadelerle de, her işlemi bu kapsama sokma  serbestisi sağlanmıştır. Oysa ki emir “gereği” olarak dağıtımı yapılan Gnkur karargahı J Başkanlarının ve emirde “herkes” olarak tanımlanan belirsiz  kişilerin, tanımlanmış  bir  sorumluk sahası yoktur. Kurulan Batı Çalışma Grubunda ise sözü edilen hiç kimseye bir sorumluluk sahası tahsis edilmemiştir.

e. Ancak, kumpasçılar, yukarıda açıkladığımız önemli bir ayrıntıyı atlamışlardır. 1997 yılında (kozmik hariç) evraklar üzerine stampa ile “GÜVENLİK NUMARASI” basılması emri ve uygulaması bulunmamaktadır. Bu uygulama 2002 yılında verilen bir emirle uygulamaya konulmuş ve 2008 yılında mevzuata (MY 75-1B) girmiştir. Bu nedenle, bu evrakın üzerinde  bir “Güvenlik Numarası”nın bulunması” mümkün değildir.

SONUÇ OLARAK;  ASLI YA DA FOTOKOPOSİ BULUNMAYAN 4 NİSAN 1997 TARİHLİ VE “154” ARA NUMARALI  “MGK KARARLARINA İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU EVRAK GERÇEK BİR EVRAK OLMAKLA BİRLİKTE,  CD 5 İÇİNDE BULUNAN GEREKÇELİ KARAR SAYFA  2902 VE  8.KLS-S: 266’DA YER ALAN  04 NİSAN 1997 TARİHLİ GENSEK: 3050-155-97/İCRA SB. SAYILI “ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULMASI” KONULU BELGE İLE, GNKUR.MEBS BŞK.LIĞININ 29 HAZİRAN 2011 TARİHLİ İMHA TUTANAĞI SAHTEDİR, KUMPAS ÜRÜNÜ OLARAK ÜRETİLMİŞTİR. DELİL DEĞERİ OLMASA DA, KUMPAS  DEĞERİNİN OLDUĞU AÇIKTIR.