MAHKEMENİN İLERİ SÜRDÜĞÜ;  TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İSTİHBARAT GÖREVİNİN OLMADIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR.

Gerekçeli karar sayfa 3460’da Türk Silahlı Kuvvetlerinin istihbarat yapamayacağını, özellikle iç tehdide karşı istihbaratta görevli olmadığı ileri sürülmektedir. Bu iddia gerçek dışı olmasının yanın da, TSK ya verilen yasal görevlerin icrası açısından son derece vahimdir. Bu kararın bir siyasi amaca hizmet ettiği de anlaşılmaktadır. TSK’nın MGSB ve TÜMAS direktiflerinde sayılan iç ve dış tehditler ile İç Hizmet kanunu 35nci maddesi ve madde kapsamındaki açık görevine ilişkin İSTİHBARAT OLUŞTURMA GÖREVİ;  1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun,  2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile açık ve kesindir.

–  TSK’nın istihbarat görevinin olmadığı iddiasına geçmeden evvel, mahkemenin akademik yeterlilik gerektiren bu konuda hiçbir bilirkişi görüşü istemediği, Genelkurmay Başkanlığının değerlendirmesine başvurmadığı “İstihbarat” ve “İstihbarata Karşı Koyma” kavramını Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ve diğer mevzuata uygun olarak kısaca ifade etmek gereklidir;

İstihbarat özetle;  Vazifeye tesir edecek tehdidin, her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak imkân ve kabiliyetlerini ortaya çıkaracak emarelerin, bilgilerin, haberlerin toplanması, kıymetlendirilmesi, tahlili, birleştirilmesi ve yorumlanmasından çıkacak sonuç ve bunların işlenmesinden elde edilen doğru ve güvenilir bilgilerdir.

İstihbarata Karşı Koyma ise, Çok kısa tanımladığımız istihbaratın tehdit tarafından, imkân ve kabiliyetlerimiz ile hedef ve harekâtımıza yönelik olarak oluşturulmasını önlemek olarak tarif edebiliriz.  İstihbarata karşı koyma görevi, salt pasif teknik savunma faaliyetlerinin çok dışında, içinde istihbarat elde etmeyi de barındıran daha karmaşık bir işlev ve süreçtir.

      Bu kısa açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, istihbarat CMK hükümleri kapsamında ve adli işleme konu olacak somut veri ve belgeleri ortaya çıkarmak değil, istihbarat elde edilecek konuyla ilgili bir dizi teknik safhalardan geçerek yapılan değerlendirme ile doğru ve güvenilir bilgilere ulaşma tekniğidir. Yani sadece somut belge elde etme işlemi değil, bir değerlendirme işlemidir.

Bu uzmanlık gerektiren faaliyetler hakkında yetersiz bilgi ile hazırlanan iddianame ve bu iddianameye dayanılarak görülen ve hukuk dışı gerekçeli kararla hüküm kurulan bu davanın bizzat kendisi, adil yargılama hakkını ihlal eden en büyük hukuka aykırılıktır.

–  TSK’nın her türlü iç ve dış tehdit ile unsurlarına ilişkin İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma açık görev ve sorumluğu mevzuatıyla aşağıda açıklanmaktadır,

–  2937 sayılı “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu;

 

Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri(1)(2)

            Madde 4Milli İstihbarat Teşkilatının görevleri şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını Devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı (…) (2) ,Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak.

b)Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı (…) (2), Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak.

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için Cumhurbaşkanı (…) (2) ve Milli Güvenlik Kuruluna tekliflerde bulunmak. (1)

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak.

e)Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı, yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak.

Buradan da anlaşılacağı gibi Genel Kurmay Başkanlığı, hangi haber ve istihbaratı kendi imkânlarıyla elde edeceğine, hangilerini talep edeceğine kendisi karar verecektir.  Bu karara göre de talep edilen haber ve istihbarat protokole bağlanacaktır. Yani Gnkur. Başkanlığı,  iç ya da dış tehdit istihbarat ihtiyacından kendisinin elde ettiğinin dışında lüzum gördüğü, yani lüzum ölçüsünü belirlediği haber ve istihbarat talebini protokole bağlayacak ve MİT Müsteşarlığı ise bu haber ve istihbaratı Genelkurmay Başkanlığına ulaştıracaktır.

Kanunun açık hükmüne göre Genelkurmay Başkanlığı,  Devletin milli güvenlik siyasetiyle ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde görevli olduğuna,  devletin milli güvenlik siyasetinin iç ve dış tehditlerle mücadeleyi öngördüğüne ve Genelkurmay Başkanlığını hangi istihbaratı kendisinin üreteceğine karar verme yetkisi bulunduğuna göre; Genelkurmay Başkanlığı gerekli gördüğü her türlü iç ve dış istihbaratı elde etme konusunda hiçbir tereddüde yer olmayacak şekilde iç tehdit unsurları yani “İrtica” tehdidine karşı da gerekli gördüğü her türlü haberi toplama ve istihbaratı üretmekle görevli ve sorumludur

Genel Kurmay Başkanlığının diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre farklı bir statüde olduğu da açıktır. MGSB ve TÜMAS da yer alan İÇ VE DIŞ TEHDİTLERE karşı Gnkur Başkanlığının istihbarat/haber toplama/üretme görev ve yetkisinin olduğu açık kanun hükmüdür. Ayrıca, kamu kurumları,  MİT’in talep edeceği haber ve istihbaratı ulaştırmaya yükümlü kılındığına göre,   buradan da kurumlarım ve statüsü özel olan TSK’nın haber toplama ve istihbarat oluşturma görevinin olduğu da açıkça anlaşılmaktadır. Bu konuda, en hafifiyle eksik bilgiyle ve kanun hükümleri yok sayarak bu konuda mahkemenin kurduğu hüküm hukuk dışıdır.

  1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun;

 

I -Kuruluş ve komutanlık:

Madde 1Silahlı Kuvvetlerin teşkilatı, kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.     Genelkurmay Başkanı, barışta ve savaşta Silahlı Kuvvetlerin Komutanıdır.

II – Görev, yetki ve sorumluluk:

Madde 2 – Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programlarını tespit eder.

Gnkur. Bşk.lığı TSK’nin savaşa hazırlanmasında personel, İSTİHBARAT, harekât, teşkilat, eğitim öğretim ve lojistik faaliyetlere ait ilke ve önceliklerin ve ana programların tespit edilmesini amirdir. Bu itibarla TSK nın tüm birlikleri bu ilke ve önceliğe göre teşkilatlanmıştır. Bu kanuna göre “istihbarat” teşkilatını kuran, iç ve dış tehditlerle mücadele görevi verilen TSK’nın kendi görev ihtiyacını karşılamak üzere her türlü istihbaratı üretme görev ve sorumluluğu olduğu açıktır.  Kaldı ki, çok teknik bir konu olarak şunu da açıklamak gerekir ki, haber toplamaktan farklı olan istihbarat, icra edilen görevin bir fonksiyonudur ve sadece görev icra eden teşkilat tarafından üretilebilir.

–  13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde;

İstihbarat;  “Çeşitli kaynak ve vasıtalardan elde edilen haberlerin tasnifi, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonuçtur.”

Güvenlik Soruşturması: Şahsın genel kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı ile kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği kaydının ve hak kında herhangi bir tahdit bulunup bulunmadığının, ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve mahallinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi ve değerlendirilmesidir şeklinde tanımlamaktadır.

 

Güvenlik Soruşturmasında Araştırılacak Hususlar bölümünde;   “Yıkıcı faaliyetler” başlığı altında :  “Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmamasını öngören Anayasanın 14 üncü maddesine aykırı olarak Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir devlet düzenini kurmakgibi faaliyetlerde bulunup bulunmadığının tespiti  ilebu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup, klüp, teşkilat   ve benzeri teşekküllere  üye olup olmadığının  veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının, 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp  davranmadığının araştırılmasıŞeklinde tarif edilmiş ve  Arşiv   araştırması ile  Güvenlik soruşturmasının; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadro ve kuruluşlarında yer alacak personel bölümünde (Bu personelin güvenlik soruşturmaları 33-5 sayılı Silahlı Kuvvetler İ.K.K. Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi esaslarına göre yapılır .) denmektedir.

Bu yönetmeliğe göre de;  Her türlü kaynak ve vasıta kullanılarak, yıkıcı faaliyetler kapsamında, kişinin ideolojik faaliyetleri ve ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin, sır saklama yeteneğinin, bu faaliyetlerde bulunan yerli ve yabancı dernek, grup,  klüp, teşkilat ve benzeri teşekküllere üye olup olmadığının veya bu çeşit kuruluş mensupları ile sıkı bir ilişki içinde bulunup bulunmadığının5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılâplarına aykırı davranıp davranmadığının araştırılması ve bu işlemi TSK Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği yönergesine göre icra etmesi bir görevdir.

Açıkladığımız mevzuat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü istihbaratı oluşturma ve bu maksatla haber toplama hak ve yetkisine sahiptir.

–  07.1997 tarihli Emniyet Asayiş Yardımlaşma Protokolü;

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu m.11 ile yapılan EMASYA Planları gereğince de istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi sadece yasal değil aynı zamanda meşrudur. 3. Bölüm İstihbarat faaliyetleri başlıklı 22.Maddesinde;

 

EMASYA Bölge ve Tali Bölge Komutanlıklarında;  istihbarat gayretlerinin birleştirilmesi ve istihbaratın koordinesi için, “MÜŞTEREK İSTİHBARAT MERKEZLERİnin tesis edileceği ifade edilmekte ve “Başbakanlığın 25 HAZİRAN 1996 gün ve 11269 sayılı genelgesi gereğince jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri de bu merkezin çalışmalarına asil üye olarak katılırlar.  Jandarma, MİT ve emniyet temsilcileri, EMASYA Bölge Komutanlığının belirleyeceği zaman, şekil ve usullerle çalışmalarını ve istihbarat bilgilerini takdim ederler ve karşılıklı istihbarat mübadelesinde bulunurlar. Elde edilen sonuçlardan ilgili valiye bilgi verilir.” Denilmektedir. (Protokol dosyada bulunmaktadır.)

SONUÇ OLARAK;  

    TSK’nın MGSB ve TÜMAS direktiflerinde sayılan iç ve dış tehditler kapsamındaki açık görevine ilişkin her türlü İSTİHBARATI OLUŞTURMA GÖREVİ;  1324 Sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun, 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, 13 Nisan 1990 Tarih ve 20491 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği, 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile açık ve kesindir.  Mahkemenin bu mevzuatın aksine ve mevzuatı yok sayarak yaptığı  gerçek  dışı  değerlendirmesi ve karara dayanak alması hukuka aykırıdır.